Faculty


Dr. ANIL P. N.

MSc, Ph.D

Dr. RAJU N. V.

MSc, Ph.D

Dr. SUMA N.

MSc, Ph.D

Dr. RUPA K.

MSc, M.phil, Ph.D

Dr. ASHOK S. D.

MSc, Ph.D

Dr. MALLIKA K. S.

MSc, M.phil, Ph.D

Dr. REMYA P NARAYANAN

MSc, Ph.D., NET

ANIL KUMAR R.

MSc

PRAKASH G. S.

MSc

MAHESH D.

MSc, B.Ed

MADHUSHREE A. V.

MSc

Dr. ADHARSHA J. R.

MSc, Ph.D

ARATHI K.

MSc, M.Phil

BHASKAR M.

MSc

ZEBA TARANNUM

MSc

SHASHIKALA S.

MSc, M.Phil

GOPINATH K. R.

MSc, M.Phil

SANDHYA G. V.

MSc, M.Phil

SATISH M.

MSc, B.Ed

ANITHA UDAGATTI

MSc

Dr. Ravishankar T N

Copyrights Reserved @

Developed by Swaragh

Online Fee Payment Enquire Now